KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş ve Genel Bilgiler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tüm veri toplayan / saklayan kurum ve kuruluşların veri sahiplerini bilgilendirme ve konu hakkında aydınlatma yükümlülüğü olduğundan aşağıda yer alan bilgileri tarafınızla paylaşmaktayız. Bu sorumlulukla kişisel verilerinizi şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Anayasaya, Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

Aşağıda detayları bulunan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sorularınız ve önerileriniz için info@sedsalenerji.com adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz. Şirketimiz başvuru ve sorularınıza niteliğine göre en kısa sürede ve kanunda belirlenen çerçevede yazılı olarak dönüş sağlayacaktır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerinizin güvenli hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendileri ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, elektrik tedarik hizmeti sunan Sedsal Enerji, aşağıda belirtilen ve mevzuat tarafından emredilen kurallar çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi, saklanması, sınıflandırılması, transferi ve imhası için gerekli özeni göstermekte ve bu husus şirketimizce önem verilen değerler ve politikamız arasında yer almaktadır.

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tüm veri toplayan, saklayan kurum ve kuruluşların veri sahiplerini bilgilendirme ve konu hakkında aydınlatma yükümlülüğü olduğundan, kişisel verilerin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:139 Fethiye/Muğla 0252 614 40 45 adresinde yerleşik olan Şirket’tir. Şirket tarafından bu surette Kişisel Veriler Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Sedsal Enerji tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilir:

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması,Etkin bir Müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, Müşteri hesabı ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi, bu işlemlerin çağrı merkezi aracılığıyla yapılması halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti ve buna göre yeni kampanya önerileri sunulması, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, Turizm, İnşaat, Elektrik, Enerji ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri ve akdettiğimiz sözleşmelerin uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, bilgi araştırmaları,Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, incelenmesi, önlenmesi ve Şirket ile Müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,müşterilere faturaların tebliğ edilmesi, borçlar hakkında bilgilendirme yapılması, müşterilerden ödeme alınması ve bunun teyit edilmesi, şirketimizin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması,pazarlama amacıyla potansiyel müşterilere ticari iletiler gönderilmesi, şirket tanıtım ve reklamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi, doğum günü kutlaması veya müşterilerin lehine olan benzeri diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve çekiliş, promosyon sonuçlarının ilan edilmesi, başta Elektrik Piyasası mevzuatı olmak üzere diğer tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

            KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

 • KİŞİSEL VERİLER SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

            Şirketimiz KVKK’nın 12. Maddesi kapsamında Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verileriniz kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirecektir.

Kişisel verileriniz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda yer alan süreler boyunca saklanmaktadır. Şayet kişisel verilerin ne süre ile saklanacağına ilişkin ilgili mevzuatta süre düzenlenmemişse, şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞILABİLİR ?

Toplanan verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, sadece verilen görevlerle sınırlı olmak koşuluyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurumlara, EPDK, EPİAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ’a, acentelerimize,Şirket yetkililerine, Şirket içi ünitelere, danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, kanun ve yönetmeliklerle bildirim yükümlülüğümüz olan kurumlara, KVKK madde 8 ve 9’ da belirlenen kişisel verilerin işlenmesi şartları çerçevesinde aktarılabilir.

 • KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde                                                               zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla  için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde  info@sedsalenerji.com Elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece info@sedsalenerji.com e -posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır.

 • ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda yer alan ve Sedsal Elektrik Enerji Toptan Satış Tic. Ltd. Şti.tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum ve anladım. Metinde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yine bu metinde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren söz konusu verilerimin ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in verileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca saklanmasına ve işlenmesine özgür iradem ile açıkça rıza veriyorum.

Adı, Soyadı                            :

T.C. Kimlik Numarası                        :

Tarih                                      :

İmza                                       :